Archive for Non classé

Aza atao valalan’amboa

Vao tsy ela izay ny vondrom-panabeazana ACEEM no nanatontosa fifaninanana tsipelina tamin’ny tenim-pirenena telo, dia ny Malagasy, ny Frantsay ary ny Anglisy, mpianatra manodidina ny 900 no nandray anjara tamin’izany. Tsikaritra tokoa ankehitriny fa verivery ny fikajiana ny tsipelina, na amin’ny teny gasy io fa indrindra amin’ny teny vahiny. Ny momba ny teny malagasy aloha dia efa fahitako matetika ihany, na ny olon-dehibe aza toa tsy dia mahafehy azy loatra intsony, fa raha vao nanomboka azon’ny ankizy ity manao club sms ity dia lasa izao! Tsy voafehy intsony koa ny tsipelina frantsay. Tsy tokony atao antsirambina anefa ny tsipelina satria tahaka ny mamono sy manimba ny teny ny tsy fanajàna azy, ary tsy fanajàna ilay tenim-pirenena ihany koa. Moa tsy mahamenatra ve izany hoe tsy hajaintsika ny tenim-pirenentsika nefa ny teratany vahiny aza tonga eto mahavita mianatra teny malagasy?Tsy tokony avelantsika ho fatin’irony « kikoolol » irony ny tenim-pirenentsika, satria rehefa ela ny ela, mety ho adino hatramin’ny tena fanoratra ny teny aza, amin’izao fotoana izao dia maromaro ihany ny olona tsy mahay manoratra ny teny hoe « Arahabaina » fa dia « Arabaina » no soratany, sy ny hoe Ampasampito, fa ataony hoe Apasapito, Ambohitraraba raha tokony ho Ambohitrarahaba. Olon-dehibe io an! Sady mitàna toerana ambony ihany eo amin’ny fampianarana. Amin’ny fomba ahoana moa no hampitàna izany hafatra izany amin’ny tanora, raha ny tokony hampita azy aza tsy manàja azy? Tadidio ilay fitenintsika hoe « Andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko. » Tsaroako eto ny fotoana nivahinianako tany ampita: tsy mieritrerira ny hampiasa teny afa-tsy ny azy ireo teratany tao amin’ilay firenena nivahiniananay satria efa teny iraisam-pirenena ny azy. Tokony ho sarotiny amin’ny tsy maintsy hianarana sy hampiasàn’ireo vahiny sary monina eto Madagasikara ny teny Malagasy koa isika. Fa tsy isika indray no hanao azy ho toy ny valalan’amboa. Sanatriaviko anie izany.

NANAO Gymn BEPC IHANY AHO

Nanao adina ara-panatanjahantena aho tamin’ny Alarobia 14 mey 2008 teo. Vita soa ilay izy na dia nisy aza ny sampona.
Sampona voalohany: efa tany ampialana sasatra izahay ankizy vao nilazan’ny namanay mpanao cours FRAM tao amin’ny toeram-pianaranay (CEG Antanimena) fa hoe alaivo haingana ny fiantsoana anareo fa Talata 13 mey amin’ny fito sy sasany maraina dia efa misy manao Gymn. Nefa ny mpianatra amin’io Talata 13 mey io vao miverina mamonjy sekoly aorian’ny fialantsasatry ny pantekôty. Ny ahy Alarobia 14 mey tamin’ny 07 ora sy sasany maraina ny adina.
Sampona faharoa: Nony tafaverina tany an-tsekoly izahay ny Talata taorian’ny fety dia izahay indray no nobedesin’ilay Madama V… tompon’andraikitra tao an-tsekoly, hoe

« fa adala ve aho niteny taminareo hoe alaivo ny fiantsoana anareo e! nefa ianareo tsy tonga »

. Amin’io Madama V…io izany dia narenina daholo ny ankizy classe de Troisieme rehetra tao amin’ny CEG (efa ho an-jatony) ka tsy nisy nahare izay hafany izay. Dia mba lalina ihany raha vehivavy lehibe toa azy no ho sahy hilaza ny ankizy ho adala rehefa izy no tena nanao hadalana tany amin’ny toerany tany.

Sampona farany: Nanao basikety aho nandritry ny adina teny Mahamasina, ary rehefa vita izany dia lasa indray handeha hanao taranja hafa. Ny reniko ny niaraka tamiko tany tamin’io andro io. Nifampitsinjo izahay mianaka rehefa vita ny basikety, ary nifanao tazan-davitra. Loza efa ho avy anefa fa, raha iny i Neny nijery ahy iny dia noheveriny ho mila azy angamba aho ilay mitanandranandrana eran’ny kianja. Saiky hamindra ho eny amiko izy, no voafingan’ireny vy mitsangana ao an-kianja ireny, ary dia potraka tamin’ny tany. Ny tavany no nandeha mialoha ary dia naratra be tokoa manomboka ety amin’ny orony ka hatreny amin’ny ambony maso. Nentina namonjy haingana ny Croix-Rouge teo akaiky teo izy.
Tamin’ny voalohany dia tsy noheveriko ho naratra mafy izy. Fony vao avy nianjera mantsy izy dia vovoka no nihevereko ireo teny amin’ny tarehiny ka nofafako fotsiny dia lasa aho namonjy kianja. Sady manao ny adina aho no misaina izay nahazo azy nohy nahita fa hay ny tanako avy namafa azy ka nisy rà. Nanomboka teo dia tanaty tebiteby no nentiko niatrika ny adina sisa ambiny tokony ho natao, fa tany amin’izay niafaran’i Neny ihany ny saiko. Izaho rahateo tsy afaka ny hahita azy intsony raha tsy vita tanteraka ireo adina mbola hatrehina. Nony vita tanteraka ny adina ka niverina teny amin’i Neny aho vao nivarahontsana nahita ny tarehiny efa mena be sy efa voahosotra fanafody avy tany amin’ny Croix Rouge.

Vita ihany anefa iny andro iny ary isaorna Andriamanitra fa eto anivonay ihany i Neny na dia nisya aza ireny sampona rehetra ireny.